11% הנחה נוספת בהזמנת מוצרים ומעלה מכל המבחר!

תקנון אתר חתם הטבע

1. אתר זה הוקם ע"י חברת חתם הטבע בכדי להעניק לך, וליתר הגולשים אל האתר, מידע מקיף על מוצרי החברה, אופן השימוש המומלץ וחוויות השימוש שבמוצרי החברה של גולשים ו/או צרכנים.

2. הגלישה באתר זה, הצפייה בתכניו והשימוש במידע המצוי בו כפופים לתנאי השימוש שלהלן, לדיני זכויות היוצרים, לדיני סימני המסחר, ולכל דין. לכן נבקשך להקדיש דקה מזמנך ולקרוא בעיון את תנאי השימוש כדלקמן:

3. הגילשה באתר מהווה הסכמתך לתנאים האמורים להלן וכפי שישתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה מעת לעת מבלי שיהיה על החברה להודיע ו/או לפעול באופן יזום להשבת תשומת ליבך לשינויים ובלבד שיופיעו באתר.

4. הגדרות: "החברה": חברת חתם הטבע ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה. "משתמש": כל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד ו/או רשות ו/או מי מטעמם אשר יעשה שימוש בכל מידע ו/או שירות ו/או מוצר הנכללים באתר זה.

5. יודגש כי כל שינוי בתנאי השימוש באתר יחול מייד עם פרסומו ויחייב כל משתמש מיד עם פרסומו.

6. שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו למטרות פרטיות במידע ו/או במוצרים הקיימים באתר אסור בהחלט. כל שימוש במידע ו/או במוצרי החברה אשר מופיעים באתר לצרכים שאינם פרטיים דרוש אישור מראש ובכתב מטעם החברה.

7. יובהר, תנאי השימוש באתר זה ו/או המידע המצוי בו הנם כלליים ברובם ויש לצרפם למידע הספציפי המופיע בעלון לצרכן המוצמד לכל מוצר של החברה.

8. כל חומר רפואי המופיע באתר זה הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי". המידע באתר זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן ולצורך קבלת טיפול רפואי אישי ו/או ייעוץ רפואי אישי יש לפנות לרופא או לרופאה המטפלים

9. החברה אינה אחראית על שום מידע ו/או ייעוץ שנתקבל דרך האתר, ואינה אחראית לשירותים ו/או מוצרים המתקבלים ו/או מוצגים דרך כל קשור המסופק המופיע באתר.

10. בהצגת נתונים ו/או אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למטפל כלשהו ו/או צד שלישי כלשהו ו/או למוצרים ו/או השירותים המוצעים ע"י המטפל או צד שלישי כלשהו.

11. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיו"ב, שייגרם למשתמש האתר או לרכושו עקב כך.

12. מובהר כי החברה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את תוכן האתר ו/או היקפו ו/או מבנהו, מראהו ו/או זמינותו והשירותים המוצעים וזאת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמשי האתר ו/או למטפלים, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לסגירת האתר ו/או לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

13. משתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או את עובדיה ו/או את מנהליה ו/או את בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם ו/או לצד שלישי עקב הפרת תנאי שימוש אלה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

14. החברה רשאית לפרסם ו/או לסרב לפרסם כל תוכן כנראה בעיניה.

15. תכנים אשר מפרים מי מהתנאים להלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או מהווים הפרה כלשהי של החוק ו/או מכילים וירוס מחשב, רשאית החברה לסרב לפרסמם ורשאית היא למוחקם בכל עת וללא כל הודעה על כך.

16. מידע הנאסף על ־ ידי אתר אינטרנט זה, בין אם הוא פרטי ואישי, ובין אם הוא פרטי ואישי באופן חלקי, כגון, כתובות דואר אלקטרוני ו/או התוכן של הודעות דואר אלקטרוני המתקבלות אצלנו, או הנשלחות מאיתנו, אינו מועבר לצד שלישי, אלא אם כן נדרש הדבר על־פי חוק בידי רשות המוסמכת לכך ו/או בעת הפרת תנאי האתר בכל דרך שהיא.

17. המידע ו/או המוצרים ו/או הסימנים ו/או התמונות ו/או הנתונים ו/או הציורים ו/או עיצוב האתר הינם קניינה של החברה ושימוש בהם מצריך הקניית רישיון בכתב ומראש מאת החברה.

18. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או לעבד ו/או להציג ו/או למסור לצדדי ג' ו/או לעשות שימוש כל שהוא בכל דף ו/או תוכן המצויים באתר מבלי לקבל רישיון ספציפי לפעולה מאת החברה , מראש ובכתב.

19. בכניסתך לאתר הנך מצהיר כי ידוע לך כי כל המידע ו/או תוכן ו/או השירותים המוצעים באתר הנם קניינה הרוחני של החברה ומוגנים בדיני זכויות היוצרים וסימני המסחר והנך מתחייב/ת שלא לפגוע ו/או לעשות שימוש שלא כדין בקניין הרוחני ו/או בזכויות היוצרים ו/או בכל דרך אחרת שאינה עפ"י כל דין לרבות הפצת מידע שגוי ו/או הבעת דעה ו/או הטעיית הציבור ו/או כל עוולה לרבות עוולות נזיקיות ולשון הרע.כמו כן הנך מצהיר/רה כי ידוע לך ומקובל עליך כי לחברה הזכות להסיר ו/או למנוע ו/או להפסיק השימוש באתר מכל משתמש ו/או כל מידע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה ו/או אזהרה מטעמה.

20. כמו כן הנך מתחייב/ת לספק פרטים נכונים ומלאים בעת רישומך לאתר ומתחייב/ת לעדכנם במידת הצורך.

21. הנך מצהיר כי ידוע לך שלחברה הזכות לעשות שימוש במידע שמסרת לצרכיה הפנימיים ולצרכי תחקור, לרבות קוקיז.

22. כמו כן הנך מצהיר כי ידוע לך שהחברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל בשרתי האתר.

23. מוצרי החברה נשלחים באמצעות חברת שליחויות חיצונית.

24. מנגנון הרכישה באתר הינו מנגנון משוכלל ומאובטח. על מנת להשלים את הקנייה עלייך למסור את פרטייך לרבות, מספר כרטיס אשראי, כתובת וכדומה. מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים בצורה מוצפנת ומאובטחת.

25. בהזמנת מוצרים הנך מצהיר/ה כי כל הפרטים נמסרו לחברה על ידך מרצונך החופשי ועל מנת שתוכל להתאפשר הרכישה. החברה מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי למעט חברת האשראי ולא לעשות בם שימוש נוסף מעבר למוזכר מעלה.

26. ניתן להזמין את כל מוצרינו אף באמצעות שיחה טלפונית. יש להתקשר לטלפון 072-2466646 ולמסור הזמנתכם. חברתנו תשמח לשרת אתכם ולענות על כל שאלה שמתעוררת בקשר למוצרים ולהזמנה.

27. כאמור, מוצרים המוזמנים על ידך נשלחים באמצעות חברת שליחויות מיד עם אישור חברת האשראי וחיוב כרטיסך או במועד סמוך לכך. מסירת המשלוח מתבצעת בדרך כלל ביום העבודה העוקב מלבד בישובים נידחים.

28. מוצרים אשר נקנו באתר ניתנים להחזרה תוך 14 ימים כשהם ארוזים באריזתם המקורית וחתומים. עם החזרת המוצרים יזוכה כרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים בהפחתת דמי המשלוח.

29. יודגש כי הזכות להחזיר מוצרים כפופה לסייגים המופיעים בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981.

30. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לוודא שכל המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים לרכישה על ידך. במידה וקיים חוסר במלאי החברה באחד מן המוצרים שהזמנת לא תחויב/י בגינו. בכל מקרה בו יבצר מן החברה, מכל סיבה שהיא, לנהל את האתר ו/או לפסק אחד או יותר ממוצריה תהא החברה רשאית לבטל ללא כל תנאי את ההתקשרות עם המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה מאת ו/או כנגד החברה למעט השבת סכום ברכישה.

31. יודגש כי החברה אינה מתחייבת לספק את המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידה, לרבות הפעלת האתר, והיא רשאית להפסיק לספק את מוצריה ו/או שירותיה ולהוריד האתר בכל רגע נתון מבלי להודיע על כך מראש.

32. הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או את עובדיה ו/או את מנהליה ו/או את בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם ו/או לצד שלישי עקב הפרת תנאי שימוש אלה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

33. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מן השימוש באתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

סגור
Call Now Button
×

עגלת קניות

חתם הטבע נסגרת

לקוחות יקרים,

אנחנו מצטערים להודיעכם שחתם הטבע מסיימת את פעילותה ולא יתבצע עוד ייצור של מוצרים.

ניתן להזמין מוצרים מהמלאי הקיים עד התאריך ה – 4.9

אנו רוצים להודות למשפחת הלקוחות הנאמנים שלנו ומאחלים לכולכם הרבה שנים של בריאות מהטבע.

מלאו את הפרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם עם כל התשובות

סגור

מלאו את הפרטים ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם בהקדם